13  Avgrensning og aggregering av arbeidsforhold

13.1 Spesiell avgrensning ved semioverlappende arbeidsforhold i samme virksomhet

Et særtilfelle oppstår når en person slutter i ett arbeidsforhold og begynner i et annet arbeidsforhold innad i samme virksomhet i løpet av referanseuken. Arbeidsforhold med startdato i referanseuken utelates dersom personen har minst ett annet arbeidsforhold i samme virksomhet med sluttdato i referanseuken.

Årsaken til at vi tar med arbeidsforhold som slutter i stedet for arbeidsforhold som begynner, ligger i at lønn ofte blir utbetalt etterskuddsvis, og at vi velger arbeidsforhold som gir best sammenheng mellom utbetalt lønn og avtalt arbeid.

13.2 Aggregering hvis flere jobber per person i samme virksomhet

I a-meldingen kan det være rapportert flere arbeidsforhold (jobber) for samme person i samme virksomhet/underenhet. I de tilfellene velges den ene verdien, eller det aggregeres til ett arbeidsforhold, slik at person * virksomhet er unikt indentifiserende for hver observasjon. Tabell 13.1 beskriver hvordan variablene blir påvirket av aggregeringen og hvordan prioriteringen skjer. Variablene er beskrevet i vedlegg A.

Tabell 13.1. Aggregering av variabler

Variabel Aggregeringsmetode
ARB_TYPE Pri1: Arbeidsforholdstype (ARB_TYPE) = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
ARB_KILDE Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
ARB_TIMEANT_FULLTID Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: MAX verdi
ARB_ARBEIDSTID Sum
ARB_STILLINGSPST Sum
ARB_TID_ORDNING Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
ARB_START Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: MIN verdi
ARB_SLUTT Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: MAX verdi
ARB_YRKE Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
ARB_LONNSTRINN Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
ARB_LONNSENDRINGSDATO Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
ARB_LONNSANSIENITET Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid
LONN_* Sum
PERM_ANT_DAGER Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: MAX verdi
PERM_PERMITT_ANT_DAGER Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: MAX verdi
ARB_ANT_AGGR Opptelling av antall jobber i virksomheten
VIRK_ID_TYPE_SSB MAX(VIRK_ID_TYPE_SSB)
ARB_STILLINGSPST_INNRAPP Sum
ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP Sum
ARB_ANSETTELSESFORM Pri1: ARB_ANSETTELSESFORM = ‘fast’
ARB_SLUTTAARSAK Sluttårsak hentes fra samme arbeidsforhold som sluttdato for arbeidsforhold (ARB_SLUTT) hentes fra
ARB_DATO_STILLINGSPST Pri1: ARB_TYPE = normale/maritime arbeidsforhold. Pri2: Høyest avtalt arbeidstid

Min/Max betyr at den laveste/høyeste tilgjengelige verdien skal velges (for datovariabler er dette brukt synonymt med henholdsvis tidligst og senest).

PRI1 betyr første prioritet, mens PRI2 betyr andre prioritet. Prioriteringen av ARB_TYPE=normal som pri1 og arb_avtaltarbeidstid som pri2 innebærer at informasjon knyttet til normale arbeidsforhold med den høyeste avtalte arbeidstiden selekteres. Dersom det ikke finnes «normale» arbeidsforhold, selekteres informasjon knyttet til arbeidsforholdet med den høyeste avtalte arbeidstiden.

Dersom det er flere rader med lik arb_type og lik avtalt arbeidstid, slik at prioriteringen som er oppgitt ikke returnerer en unik rad, er det tilstrekkelig å velge et tilfeldig arbeidsforhold blant disse.

LONN_* betyr at alle lønnsvariablene summeres.

ARB_ANT_AGGR = antall arbeidsforhold i samme virksomhet for samme person som er aggregert. Hvis 1 betyr at det kun er rapportert ett arbeidsforhold, hvis 2 er det rapportert to arbeidsforhold, osv.

SUM betyr at det summeres for alle arbeidsforholdene personen har i samme virksomhet. F.eks. summeres de ulike arbeidstidsvariablene.

Etter denne aggregeringen vil det i hver virksomhet være kun én observasjon (jobb) per person (lønnstaker) per virksomhet (underenhet).