6  Inndata

Inndata omfatter alle kildedata samt SSB-identifikatorer for inntektsmottakere, virksomheter (underenheter), foretaksnivå over virksomhet, og opplysningspliktige. Data er konvertert til databaseformat. Inndata omfatter kun siste versjon av datagrunnlaget for en periode, dvs. at tidligere versjon overskrives ved mottak av nye oppsummeringer fra Skatteetaten som følge av erstatningsmeldinger eller forsinkede meldinger.

Inndata gjenspeiler organiseringen som dataene har i a-meldingen, men der dataene har gjennomgått noen prosesser som beskrevet i kapittel 5. Dataene er oppdelt i mange tabeller som må kobles sammen. Inndata består av mange tabeller i en database. Data er såkalt «normaliserte data», som enkelt fortalt betyr at man ikke gjentar informasjonen. Det er egne koblingsnøkler mellom tabellene.

6.1 Informasjon om ytelser, trygd og pensjoner

Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige inngår i a-meldingen, mens alle skattefrie ytelser fra offentlige myndigheter ikke skal rapporteres.

Også ytelser som rapporteres fra private opplysningspliktige inngår i a-meldingen. I tillegg til ytelser skal det rapporteres pensjoner/trygd, både fra det offentlige og private.

6.2 Lagring av inndata

Inndata lagres.

6.3 Uttrekk av data fra inndata

I inndata ligger alle dataene som vi mottar fra Skatteetaten. Kun informasjonen i inndata som er relevante for sysselsettings- og lønnsstatistikk trekkes ut fra inndata og går gjennom alle produksjonsprosessene frem til endelig fil for arbeidsmarked og lønn.

Det meste av informasjonen om arbeidsforhold og lønn tas med videre fra inndata. Følgende informasjon er kun tilgjengelig i inndata:

  • Personer uten fødselsnummer (fnr) eller D-nummer (dnr)

  • Næringsinntekter

  • Fradrag, f.eks. fagforeningskontingent

  • Det meste av tilleggsinformasjonen. Tilleggsinformasjon benyttes der det er nødvending med ytterligere informasjon knyttet til inntekt, f.eks. om man er norsk eller utenlandsk pendler, detaljer om firmabil, dagmamma detaljer (antall barn, antall måneder), type innkvartering på reise, utlending med opphold i Norge, etc. Noe tilleggsinformasjon blir med videre, f.eks. om sokkelarbeidere.

  • Opplysninger som gjelder for en fremtidig periode (måned t+1 eller t+2)