Vedlegg A: Variabel- og kodeoversikt

Dette vedlegget gir oversikt over variabler, definisjoner og koder.

Det benyttes følgende prefiks:

ARB_ = informasjon knyttet til arbeidsforholdet (jobben)

PERS_ = informasjon er knyttet til personen

LONN_ = lønnsinformasjon

VIRK_ = informasjon knyttet til virksomheten (underenheten)

FRTK_ = informasjon knyttet til foretaket (nivået over virksomhet)

I variabellisten til microdata.no har variablene fra statistikken antall arbeidsforhold og lønn prefiks «ARBLONN». Variabel fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken har prefiks «REGSYS».

Innhold variabelliste:

Arbeidsforholdsopplysninger

Foretaksopplysninger

Nivå under toppnivå i VoF

Toppnivå i VoF

Opplysninger om lønn

Personopplysninger

Virksomhetsopplysninger

Arbeidsforholdsopplysninger

ARB_ARBEIDSTID – Avtalt arbeidstid per uke

Variabelen viser avtalt arbeidstid per uke. Avtalt arbeidstid per uke er utledet fra variablene 'Stillingsprosent' (ARB_STILLINGSPST) og 'Antall timer per uke som full stilling tilsvarer' (ARB_TIMEANT_FULLTID).  

Avtalt arbeidstid = ARB_TIMEANT_FULLTID *(ARB_STILLINGSPST /100)

Timetallet avrundes til to desimaler.

ARB_TIMEANT_FULLTID_L2 – Innrapportert antall timer som full stilling tilsvarer

Variabelen viser antall timer per uke som en full stilling tilsvarer. Variabelen viser det som er innrapportert, men det er gjennomført noen automatiske kontroller og korreksjoner ved å benytte informasjon om bl.a. arbeidstidsordning (skift- og turnusordningen).

Se mer informasjon om innrapportert antall timer fulltid i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_TIMEANT_FULLTID – Antall timer som full stilling tilsvarer

Variabelen viser antall timer per uke som en full stilling tilsvarer. Det er gjennomført noen automatiske kontroller og korreksjoner. Arbeidsforhold med ulogisk lavt eller høyt timeantall korrigert, som vil si antall timer fulltid høyere enn 45 eller mindre enn 25 timer. Disse får en ny verdi basert på innrapportert arbeidstidsordning (skift- og turnusordninger, se kapittel 8.2). De aller fleste får 37,5 timer (som er normal fulltid i Norge). Rutinen som korrigerer lønnssatsen kan også medføre at vi henter inn antall timer som utgjør fulltid fra neste periode dersom det er ekstremverdier i inneværende periode. Se kapittel 21 for mer informasjon.

ARB_STILLINGSPST_INNRAPP – Innrapportert avtalt stillingsprosent

Variabelen viser innrapportert avtalt stillingsprosent. Hvis det er innrapportert flere arbeidsforhold i samme virksomhet for samme person blir avtalt stillingsprosenten summert. F.eks. vil innrapportert avtalt stillingsprosent være 200 hvis det er rapportert to arbeidsforhold med 100 i avtalt stillingsprosent for én person i samme virksomhet. 

Se mer informasjon om innrapportert avtalt stillingsprosent i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_STILLINGSPST – Avtalt stillingsprosent

Variabelen viser avtalt stillingsprosent. Avtalt stillingsprosent er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Arbeidsgiver skal ved rapportering ikke ta hensyn til merarbeid, overtid eller ulike typer fravær eller om timene er betalt eller ikke. Informasjon om avtalt stillingsprosent er basert på det som er rapportert i a-meldingen, men har gjennomgått en metode som gir bedre datagrunnlag for arbeidstid til statistikkproduksjon, se omtale i kapittel 21.

Der det i dette notatet står «stillingsprosent» menes det «avtalt stillingsprosent» dersom ikke annet er spesifisert.

ARB_DATO_STILLINGSPST – Dato for endring av avtalt stillingsprosent

Variabelen viser datoen for når den avtalte stillingsprosenten ble sist endret. Første gang arbeidsforholdet blir rapportert, skal startdato for arbeidsforholdet være lik dato for endring av avtalt stillingsprosent.

Se mer informasjon om dato for endring av avtalt stillingsprosent i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_HELDELTID – Avtalt heltid eller deltid

Variabelen viser om arbeidsforholdet regnes som en hel- eller deltidsjobb. Heltidsansatte er ansatte med avtalt stillingsprosent (ARB_STILLINGSPST) større eller lik 100. Alle med avtalt stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. 

Kodeliste:

1 = heltid

2 = deltid

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/149

ARB_AARSVERK – avtalte årsverk

Avtalte årsverk utledes ved hjelp av avtalt stillingsprosent på følgende måte:

ARB_AARSVERK = ARB_STILLINGSPST / 100

Eksempelvis vil 100 prosent stilling bli regnet som 1 avtalt årsverk, mens 60 % stilling blir 0,6 årsverk, osv.

ARB_STILLINGSPST_KILDE – Kilde til avtalt stillingsprosent

Variabelen viser hva som er kilden til den avtalte stillingsprosenten (ARB_STILLINGSPST). Kodene er satt ut fra ulike tiltak beskrevet i kapittel 21.

Kodeliste

Se vedlegg B og i SSBs kodeverkssystem (KLASS) https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/560

ARB_ANT_AGGR – Antall arbeidsforhold i samme virksomhet som er aggregert

Variabelen viser antall arbeidsforhold i samme virksomhet som er aggregert, slik at person og virksomhet er unikt indentifiserende for hver observasjon. Dersom egenskapene til arbeidsforholdene er ulike (slik som f.eks. yrke) velges verdien fra arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid. Informasjon om bl.a. avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid og lønn summeres.

ARB_KOMM_NR – Arbeidsstedskommune

Variabelen viser arbeidsstedskommune. Variabelen hentes fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (se omtale i kapittel 3.3) og angir hvilken kommune virksomheten som en person arbeider i er lokalisert. For blant annet sjøfolk, ansatte i forsvaret og vernepliktige settes arbeidssted lik bostedskommune, se mer informasjon i kapittel 22.2 og vedlegg D.  

Se artikkel med informasjon om endringer i de regionale inndelingene.

Kodelister i SSBs kodeverkssystem (KLASS):

Standard for kommuneinndeling: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131

Standard for regionale spesialkoder: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/4

ARB_GRKRETS – Arbeidsstedsgrunnkrets

Variabelen viser arbeidsstedsgrunnkrets. Variabelen hentes fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (se omtale i kapittel 3.3) og angir hvilken grunnkrets virksomheten som en person arbeider i er lokalisert. Se mer informasjon i kapittel 22.3.

Kodelister i SSBs kodeverkssystem (KLASS):

Standard for delområde- og grunnkretsinndeling: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/1

ARB_ARBMARK_STATUS - Arbeidsmarkedsstatus

Variabelen viser status på arbeidsmarkedet i referanseuken.

Kodeliste:

0 = utenfor arbeidsstyrken (kun på filen for registerbasert
  sysselsettingsstatistikk)

1 = Lønnstakere

2 = Selvstendige (kun på filen for registerbasert
  sysselsettingsstatistikk, se nedenfor)

3 = Helt ledige

4 = Ikke lønnstakere

9 = ikke-relevante arbeidsforhold

Lønnstakere – personer/arbeidsforhold som inngår i sysselsetting.

Selvstendig næringsdrivende er ikke med på den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn (se omtale i kapittel 23), men er med på filen for registerbasert sysselsettingsstatistikk som lages årlig med november som referansetidspunkt (se omtale i del 4).

Helt ledige er registrerte ledige fra NAVs Arena-register. Sistnevnte vil kunne gi avvik til arbeidsledighetstallene fra NAV av tre grunner: 1) a-ordningen teller kun i referanseuka hver måned (som nesten alltid er 3. uka i måneden), mens NAV teller (i hovedsak) en dag mot slutten av måneden, og 2) personer som er både lønnstakere og ledige i referanseuka regnes som lønnstakere, og 3) helt permitterte under 90 dager regnes også som lønnstakere, mens NAV regnes disse som helt ledige. Siste punkt har først og fremst betydning i 2020 og 2021.

Ikke lønnstakere er bosatte personer som er 15 år og eldre i slutten av statistikkmåneden, som hverken er lønnstakere eller helt ledige. Dette er personer som er utenfor arbeidsmarkedet, f.eks. studenter, uføre, pensjonister, osv. som ikke utfører noe arbeid.

Ikke relevante arbeidsforhold er arbeidsforhold som er vurdert til å være ikke aktive i statistikkperioden. Dette vil kunne gjelde sesongarbeidere som ikke har utført arbeid i referansemåneden (og derfor ikke har fått lønn), der det (feilaktig) ikke er meldt sluttdato på opphørte arbeidsforhold, og tilfeller der personer feilaktig har blitt rapportert med aktivt arbeidsforhold (f.eks. personer på vikarlister som ikke har utført arbeid i perioden).

Se mer informasjon i kapittel 19 om klassifisering av sysselsetting, og kapittel 22 hvor variabelen utledes.

Kodeliste:

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/161

ARB_GRUPPE – avlønningstype
Variabelen sier hvordan månedslønn er beregnet, basert på om time- eller fastlønnen er størst i statistikkmåneden. Se mer informasjon i kapittel 21.

ARB_HOVEDARBEID – Hoved- eller biarbeidsforhold

Variabelen viser om arbeidsforholdet er hoved- eller biarbeidsforhold eller person uten jobb. Personer med flere arbeidsforhold i referanseuka vil få ett merket som hovedarbeidsforhold, mens øvrige blir biarbeidsforhold.

Dersom arbeidsforholdet ikke er klassifisert som sysselsetting (se kapittel 19) settes arb_hovedarbeid=0 (dvs. ingen arbeidsforhold).

Se mer informasjon i kapittel 21.5.

Kodeliste:

0 = Ingen arbeidsforhold

1 = Hovedarbeidsforhold

2 = Biarbeidsforhold

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/164

ARB_KILDE – Kilde for arbeidsforholdet

Variabelen viser kilde for arbeidsforholdet i a-meldingen. Denne variabelen forteller om arbeidsforholdet er innrapportert gjennom a-meldingen, imputert fra forrige måned, hentet fra Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) eller Vernepliktsregisteret eller om det kun er innrapportert lønn (dvs. «fiktivt» arbeidsforhold). 

Kodesliste:

-1 = Ugyldig kode
-2 = Uoppgitt kode
SFU med lonn = SFU, med lønn i a-melding
a-melding t = a-meldingen t
a-melding t og sfu = a-melding i t og finnes i SFU
a-melding t-1 = a-melding t-1 og lønn i a-melding t
a-melding t-1 og = a-melding i t-1 og lønn i a-melding t og sfu finnes i SFU
fiktivt = fiktivt, kun lønn i a-melding
sfu uten lonn = SFU, uten lønn i a-melding
stat-enhet t-1 = basis statistikkenhet imputert fra t-1
vernepl = Vernepliktsregisteret

SFU=sentralskattekontoret for utenlandssaker = gammelt navn. Nå heter det Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR).

«a-melding t» betyr f.eks. det er rapportert arbeidsforhold (jobb) og lønn i statistikkmåneden.

«a-melding t-1» betyr at det er rapportert lønn i statistikkmåneden (måned t), men ikke noe arbeidsforhold i måned t, og arbeidsforholdet er hentet fra måneden før (måned t-1).

Se bl.a. kapittel 9 (Knytting mellom lønns- og arbeidsforhold) og 10.1 (Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/173

ARB_START – Startdato for arbeidsforholdet

Variabelen viser startdato for arbeidsforholdet. Startdato er datoen arbeidsforholdet starter ifølge arbeidsavtalen.  

Se mer informasjon om startdato i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_SLUTT – Sluttdato for arbeidsforholdet

Variabelen viser sluttdato for arbeidsforholdet. Sluttdato er datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører. 

Se mer informasjon om sluttdato i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no).

Det er noen justeringer av stoppdato for arbeidsforholdet, se mer informasjon i kapittel 11.1.

ARB_SYSS – Grunnlag for sysselsettingsklassifikasjon

Variabelen viser om arbeidsforholdet skal regnes som sysselsetting eller ikke. Denne variabelen danner grunnlaget for variabelen ARB_ARBMARK_STATUS. 

Kodeliste:

1a = M/lønn, ikke-fiktive
1b = M/lønn, fiktive
2a = U/lønn, NAV-ytelser
2b = U/lønn, permittert < 90d
2c = U/lønn, permisjon < 90d
3a = U/lønn, ny startdato og lønn i t+1
3b = Kun lønn t-1 og t+1
4a = U/lønn og fravær, ordinært
4b = U/lønn og fravær, frilanser
5 = Annet
5b = Annet, ikke sysselsetting (nedjustert til avtalt stillingsprosent = 0 etter arbeidstidsopplegget)

Se mer informasjon i kapittel 19 (Klassifisering av arbeidsforhold og sysselsatte).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/165

ARB_TID_ORDNING – Arbeidstidsordning

Variabelen viser arbeidstidsordning (skift- og turnusordning) som er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode.

Kodeliste:

-1 = Ugyldig kode
-2 = Uoppgitt kode
dogn355 = Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u
helkont336 = Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
offshore336 = Arbeid offshore - 33,6 t/u
skift365 = Skiftarbeid - 36,5 t/u
andre_skift = Andre skift
ikke_skift = Ikke skift

Se mer informasjon om arbeidstidsordning i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/185

ARB_TYPE – Type arbeidsforhold i a-meldingen

Variabelen viser type arbeidsforhold i a-meldingen. Det er fire typer arbeidsforhold i a-meldingen som blant annet påvirker hvilke opplysninger som skal rapporteres.

Kodeliste:

-1 = Ugyldig kode
-2 = Uoppgitt kode
forenklet_oppgj = Forenklet oppgjørsordning
ikke_ansettelse = Pensjoner og andre typer ytelser, uten ansettelsesforhold
maritim = Maritimt arbeidsforhold
normal = Ordinært arbeidsforhold
oppdrag = Frilansere/oppdragstakere og honorarpersoner

Se mer informasjon om arbeidsforholdstype i veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no) under arbeidsforhold – type arbeidsforhold.

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/180

ARB_YRKE – Innrapportert yrkeskode (STYRK98)

Variabelen viser yrkeskode som bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilken yrkeskode som er riktig. Det er yrkeskode basert på STYRK98 som rapporteres.

STYRK98 er en 7-siffret kode, se kodeliste i KLASS: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145

Mer informasjon om yrkeskode i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_YRKE_STYRK08 – Innrapportert yrkeskode omkodet til STYRK08

Dette er innrapportert yrkeskode basert på STYRK98 omkodet til en nyere standard fra 2008, STYRK08.

STYRK08 er en 4-siffret kode, se kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7/

ARB_LONNSANSIENNITET – Lønnsansiennitet

Dato for lønnsansiennitet for ansatte i stat og kommune som er underlagt hovedtariffavtalen.

Det er usikker kvalitet på denne variabelen og den må benyttes med forsiktighet.

Se informasjon om lønnsansiennitet i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_LONNSENDRINGSDATO – Dato for sist lønnsendring

Dato for sist lønnsendring. Variabelen angir faste lønnsendringer etter sentrale avtaler, lokale avtaler eller personlige lønnsendringer.

Det er usikker kvalitet på denne variabelen og den må benyttes med forsiktighet.

Se informasjon om siste lønnsendringsdato i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

ARB_LONNSTRINN - Lønnstrinn

Lønnstrinn for ansatte med avtalt lønn etter lønnstrinn.

Kvaliteten for staten anses som rimelig god. For andre områder anses kvaliteten som mer usikker og må vurderes nøye før anvendelse.

Se informasjon om lønnstrinn i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/192

ARB_ANSETTELSESFORM - Ansettelsesform

Ansettelsesform angir om man er fast eller midlertidig ansatt.

Fast ansatt vil si at arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset. Midlertidig ansatt vil si at arbeidsforholdet er avtalt for en bestemt tidsperiode eller for et bestemt arbeid, og skal være avtalt i kontrakten.

Kodeliste:

Fast = fast ansettelse

Midlertidig = midlertidig ansettelse

Se informasjon om ansettelsesform i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/568

Informasjon om kvalitet på variabelen i notatet nye variable i a-ordningen: Ansettelsesform og årsak til sluttdato (notater 2022/5).

Dette er ny variabel fra og med januar 2021.

ARB_SLUTTAARSAK – Årsak til sluttdato

Angir årsak til at arbeidsforholdet er avsluttet. Årsak til sluttdato skal oppgis når det settes en sluttdato for arbeidsforholdet.

Kodeliste:

arbfor_feilrapp = Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert
arbgiv_sagt_opp_arbtak = Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker
arbtak_selv_sagt_opp = Arbeidstaker har sagt opp selv
bytt_lonnssyst_regnskap = Byttet lønnssystem eller regnskapsfører
endr_org_strukt_int_bytte = Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt
utlopt_kontr_engasj_vikar = Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt

Se informasjon om årsak til sluttdato i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/569

Informasjon om kvalitet på variabelen i notatet nye variable i a-ordningen: Ansettelsesform og årsak til sluttdato (notater 2022/5).

Dette er ny variabel fra og med januar 2021.

Foretaksopplysninger

FRTK_ANT_ANSATTE – Antall ansatte fra sist situasjonsuttak i VoF

Antall ansatte i foretaket fra måneden før. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF) som igjen har fått tallet fra den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn.

FRTK_ANT_INNTMOT – Antall innrapporterte inntektsmottakere i foretaket

Variabelen viser antall innrapporterte inntektsmottakere (personer) i foretaket.

FRTK_KOMM_NR – Foretakets kommunenummer

Variabelen angir hvilken kommune foretaket ligger i og er en del av foretaks forretningsadresse. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131

FRTK_ID_SSB – Organisasjonsnummer foretak

Variabelen viser organisasjonsnummer foretak (nivået over virksomhet/underenhet) eller S-nummer (statistikknummer). Variabelen angir foretaket som personen er knyttet til gjennom arbeidsforholdet.

Privatpersoner som rapporterer a-melding skal bruke fødselsnummer for å identifisere opplysningspliktig/foretak. Fødselsnummer blir erstattet av s-nummer (statistikknummer) i produksjonssystemet i SSB.

Variabelen erstattes av et løpenummer ved utlevering av data til forskere.

FRTK_ID_TYPE_SSB – Type identifikator

Variabelen angir hvilken type identifikator og regel brukt for FRTK_ID_SSB.

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/166

FRTK_NACE1_SN07 – Foretaks hovednæring

Variabelen angir foretaks hovednæring. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon brukt fra 2009.

Næring er kodet etter standard for næringsgruppering (SN), se kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

(se tidligere versjoner under arkfanen «Alle versjoner»).

SN2007 er betegnelsen på standard for næringsgruppering som gjelder fra 1.1.2008.

FRTK_ORG_FORM – Foretaks organisasjonsform

Foretakets organisasjonsform. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter som er gjeldende. Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og ny stiftelse.

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/35

FRTK_REG_TYPE – Foretakets registerenhetstype

Registerenhetstype benyttes blant annet for å skille mellom envirksomhets- og flervirksomhetsforetak og mellom forskjellige typer foretak og virksomheter (underenheter). Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/322

FRTK_SEKTOR_2014 – Foretakets sektorkode

Variabelen angir foretakets institusjonelle sektorkode. Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95).

I statistikkbanktabellene benyttes ofte følgende inndeling:

 1. Statlig forvaltning (statsforvaltningen): omfatter stats- og trygdeforvaltningen. Helseforetakene er inkludert. Sektorkode 6100.

 2. Kommunal- og fylkeskommunal forvaltning (kommuneforvaltningen): omfatter kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Består av virksomheter som ikke er næringsrettet, dvs. vei, skole, kultur mv. Sektorkode 6500.

 3. Privat sektor: omfatter det som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen, dvs. privat næringsvirksomhet unntatt offentlig kontrollerte foretak.

 4. Offentlig foretak: omfatter foretak som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen, men som er offentlig kontrollerte foretak. Det gjelder statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. Eksempler på slike foretak per mars 2020: statens forretningsdrift (statens kartverk, de regionale sykehusapotekene, mv.), statlige eide aksjeselskaper mv (Equinor, Statnett, Statkraft, Mesta, Vinmonopolet, Telenor, mv), kommunale foretak med ubegrenset ansvar (inkluderer kommunale foretak (KS) og interkommunale foretak (IKF)), kommunalt eide aksjeselskap mv., Norges Bank, statlige låneinstitusjoner mv.

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/39

FRTK_STATUS – Foretakets statuskode

Status er en kode som angir om enheten er slettet eller ikke. Juridiske enheter i privat sektor slettes ved at de selv melder om sletting til Brønnøysundregistrene. Enheter innen offentlig sektor slettes av SSB etter melding fra/ kontakt med enheten. Bedrifter/virksomheter slettes av Enhetsregisteret, NAV Aa-registeret og SSB. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/325

FRTK_UNDERSEKTOR_2014 – Foretakets undersektor

Foretakets undersektor. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Denne variabelen må benyttes for å f.eks. kunne skille kommunal- fra fylkeskommunal forvaltning. Kommunal forvaltning = sektorkode 6500 og undersektor 006. Fylkeskommunal forvaltning = sektorkode 6500 og undersektor 007.

FRTK_KILDESYSTEM – Leveransekildesystem

Angir type kildesystem/tjeneste (lønns- og personalsystem, direkte registrering i Altinn (A01/A10) eller forenklet a-melding (A04/A05)) som er benyttet for å rapportere a-meldingen.

Hvis flere kilesystem er benyttet i samme måned velges et tilfeldig som ikke er direkte registrering i Altinn (A01).

Variabelen benyttes kun til kontrollformål.

FRTK_ANT_KILDESYSTEM – Antall leveransekildesystem

Variabelen angir antall kildesystem som er benyttet i et foretak.

Variabelen benyttes kun til kontrollformål.

Nivå under toppnivå i VoF

Se mer informasjon i kapittel 16.

NUTOPP_ID_SSB – Organisasjonsnummer for nest øverste organisasjonsledd

Variabelen angir øverste organisasjonsledd ved flerleddet struktur i VoF i offentlig forvaltning, som personen er knyttet til gjennom arbeidsforholdet.

NUTOPP_ORG_FORM – Organisasjonsform for nest øverste organisasjonsledd

Variabelen viser organisasjonsform for nest øverste organisasjonsledd.

Kodeliste i KLASS: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/35

Toppnivå i VoF

Se mer informasjon i kapittel 16.

TOPP_ID_SSB –Organisasjonsnummer for øverste organisasjonsledd

Variabelen angir øverste nivå i VoF i offentlig forvaltning, som personen er knyttet til gjennom arbeidsforholdet.

TOPP_ORG_FORM – Organisasjonsform øverste organisasjonsledd

Variabelen viser organisasjonsform for øverste organisasjonsledd.

Kodeliste i KLASS: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/35

Opplysninger om lønn

Alle lønnsbegrepene er før skatt, dvs. bruttolønn. På SSBs statistikkfiler benyttes postfiks «L2» på en del variable. I variabellista til microdata.no benyttes postfiks «INNRAPP» istedenfor «L2». Variablene som er tilgjengelig i microdata.no fra statistikken antall arbeidsforhold og lønn har i tillegg prefiks «ARBLONN».

For lønnsvariablene kan vi skille mellom to typer variabler med ulik grad av bearbeiding:

 1. Variabler med opplysninger om innrapporterte/utbetalte størrelser

 2. Variabler til statistikkformål som er beregnet fra innrapporterte størrelser

Variabler knyttet til innrapporterte opplysninger om lønn:

LONN_FAST_L2 – Innrapportert fastlønn

Variabelen viser innrapportert avtalt fastlønn utbetalt i statistikkmåneden. Innrapportert honorar, akkord-, prosent- og provisjonslønn inngår også. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner. 

Mer informasjon om fastlønn i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

Mer informasjon om honorar, akkord, prosent og provisjonslønn i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_FAST – Fastlønn

Variabelen viser avtalt fastlønn utbetalt i statistikkmåneden. Honorar, akkord-, prosent- og provisjonslønn inngår også. Variabelen har gjennomgått vårt produksjonsløp og kan derfor være forskjellig fra innrapportert verdi (LONN_FAST_L2). I tillegg til automatiske kontroller og korreksjoner er beløpet blant annet korrigert for etterbetalinger (se kapittel 21.3).

LONN_FAST_TILLEGG_L2 – Innrapporterte faste tillegg

Variabelen viser innrapportert faste tillegg som kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg. Dette gjelder bl.a. b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere, tillegg for ansvarsvakter, fagansvar og lederansvar og kvalifikasjons-/kompetansetillegg.

Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner. 

Mer informasjon om faste tillegg i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_FAST_TILLEGG – Faste tillegg

Variabelen viser faste tillegg som kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg. Dette gjelder bl.a. b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere, tillegg for ansvarsvakter, fagansvar og lederansvar og kvalifikasjons-/kompetansetillegg.

Denne variabelen har gjennomgått vårt produksjonsløp og kan derfor være forskjellig fra innrapportert verdi (LONN_FAST_TILLEGG_L2). Blant annet pga. korrigering for etterbetalinger (se kapittel 21.3).

LONN_TIME_L2 – Innrapportert timelønn

Variabelen viser innrapportert timelønn, og omfatter lønn for ansatte med avtalt timelønnssats. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om timelønn i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_TIME – Timelønn

Variabelen viser timelønn, og omfatter lønn for ansatte med avtalt timelønnssats. Denne variabelen har gjennomgått vårt produksjonsløp og kan derfor være forskjellig fra innrapportert verdi (LONN_TIME_L2). I tillegg til automatiske kontroller og korreksjoner er beløpet blant annet korrigert for etterbetalinger (se kapittel 21.3).

LONN_TIME_ANTALL_L2 – Innrapportert timeantall for timelønn

Variabelen viser innrapportert timeantall for timelønn og omfatter antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn (LONN_TIME_L2). Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

LONN_TIME_ANTALL – Timeantall for timelønn

Variabelen viser timeantall for timelønn og omfatter antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn (LONN_TIME). Denne variabelen har gjennomgått vårt produksjonsløp og kan derfor være forskjellig fra innrapportert verdi (LONN_TIME_ANTALL_L2). I tillegg til automatiske kontroller og korreksjoner kan verdien blant annet være korrigert pga. ekstremverdier.

LONN_BONUS – Innrapportert bonus

Variabelen viser innrapportert bonus utbetalt i statistikkmåneden. Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner. 

Mer informasjon om bonus i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_BONUS_HIA – Samlet innrapportert bonus hittil i år

Variabelen viser summen av innrapportert bonus (LONN_BONUS) for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

LONN_UREGTIL_ARBEIDET – Innrapportert uregelmessige tillegg for arbeidet tid

Variabelen viser innrapportert uregelmessige tillegg for arbeidet tid, som omfatter tillegg som er uregelmessige og knyttet til stilling, yrke, arbeidsmengde, arbeidstid eller arbeidssted, som skifttillegg og turnustillegg. Det regnes som arbeidet tid så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet. Dette gjelder selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_UREGTIL_UARBEIDET – Innrapportert uregelmessige tillegg for ikke arbeidet tid

Variabelen viser innrapportert uregelmessige tillegg for ikke-arbeidet tid, som omfatter tillegg som er uregelmessige og der den ansatte ikke er tilstede på arbeidsplassen, som vakttillegg og utkallingstillegg. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_HELLIGDAGSTILLEGG – Innrapportert helligdagstillegg

Variabelen viser innrapportert helligdagstillegg som omfatter tillegg utover normal lønn for arbeid på faste og bevegelige helligdager. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om helligdagstillegg i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_UREGTIL – Samlet innrapportert uregelmessige tillegg

Variabelen viser summen av innrapportert uregelmessige tillegg for arbeidet tid (LONN_UREGTIL_ARBEIDET) og ikke-arbeidet tid (LONN_UREGTIL_UARBEIDET), samt helligdagstillegg (LONN_HELLIGDAGSTILLEGG).

LONN_UREGTIL_HIA – Samlet innrapportert uregelmessige tillegg hittil i år

Variabelen viser summen av innrapportert uregelmessige tillegg (LONN_UREGTIL) for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

LONN_OVERTID – Innrapportert overtidsgodtgjørelse

Variabelen viser innrapportert overtidsgodtgjørelse som omfatter kontant godtgjørelse for arbeid utover alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven, eller for arbeid innenfor rammene for overtid i tariffavtale eller arbeidsavtale. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn (LONN_EKV_IALT_PUB). Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om overtidsgodtgjørelse i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_OVERTID_HIA – Samlet innrapportert overtidsgodtgjørelse hittil i år

Variabelen viser summen av innrapportert overtidsgodtgjørelse (LONN_OVERTID) for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

LONN_OVERTID_TIMER – Innrapportert timeantall for overtidsgodtgjørelse

Variabelen viser innrapportert timeantall for overtidsgodtgjørelse (LONN_OVERTID). Overtidstimer omfatter kun de timene som det er betalt godtgjørelse for, ikke timer som går til avspasering. I enkelte næringer er det ikke uvanlig at overtidstimer blir godtgjort med både betaling og tid til avspasering. I slike tilfeller rapporteres alle timene og den kontante ytelsen rapporteres under overtidsgodtgjørelse. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

LONN_FERIE – Innrapportert feriepenger

Variabelen viser innrapportert feriepenger som omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om feriepenger i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_FERIE_TREKK – Innrapportert trekk i lønn for ferie

Variabelen viser innrapportert trekk i lønn for ferie. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner. 

Mer informasjon om trekk i lønn for ferie i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_SLUTTVEDERLAG – Innrapportert sluttvederlag

Variabelen viser innrapportert sluttvederlag og omfatter kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om sluttvederlag veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_ANNEN_BET – Innrapportert annen betaling

Variabelen viser innrapportert annen lønn og kontante ytelser som ikke hører hjemme under øvrige lønnsarter. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

Mer informasjon om andre kontante lønnsytelser i veiledningen til a-meldingen (skatteetaten.no).

LONN_KONTANT – Innrapportert kontantlønn

Variabelen viser innrapportert kontantlønn som omfatter alle kontante ytelser fra arbeidsgiver. Herunder utbetalt avtalt månedslønn i form av fastlønn (LONN_FAST_L2) og/eller timelønn (LONN_TIME_L2), faste tillegg (LONN_FAST_TILLEGG_L2), uregelmessige tillegg (LONN_UREGTIL), bonus (LONN_BONUS), overtidsgodtgjørelse (LONN_OVERTID), sluttvederlag (LONN_SLUTTVEDERLAG) og andre kontante ytelser ikke spesifisert her (LONN_ANNEN_BET). Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

LONN_NATURAL – Innrapportert naturallønn (SKD)

Variabelen viser naturallønn som omfatter skatte- og avgiftspliktige naturalytelser arbeidstaker mottar i arbeidsforhold. Variabelen omfatter kun rapporteringspliktige beløp. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

LONN_GODTGJORELSE – Innrapportert utgiftsgodtgjørelse (SKD)

Variabelen viser innrapportert utgiftsgodtgjørelse (SKD) som omfatter godtgjørelser til dekning av utgifter mottakeren har under utføring av arbeid, oppdrag eller verv. F.eks. utgiftsgodtgjørelser til overnatting, kost og bil. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner.

LONN_SYSS_L2 – Lønn som indikerer sysselsetting

Dette er en summering av innrapporterte lønnsvariabler som indikerer sysselsetting.

Lønn som indikerer sysselsetting omfatter følgende lønnsbeskrivelser:

 • timelønn

 • fastlønn

 • honorar, akkord, prosent og provisjon (fra januar 2018)

 • lønn til privatpersoner for arbeid i hjemmet

 • lønn for barnepass i barnets hjem

 • bonus

 • ikke-skattepliktig lønn fra utenlandsk diplomatisk el. konsulær stasjon

 • styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv

 • kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse

 • kontantlønn utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

 • lønn til utenlandsk artist

 • annet («annet» er det som ikke naturlig hører hjemme i noen av de andre lønnsytelsene, se veiledningen for a-meldingen (skatteetaten.no) for full oversikt over lønn og andre ytelser)

Se mer informasjon i kapittel 19 om klassifisering av sysselsetting.

Beregnede variabler knyttet til lønn:

LONN_EKV_VEKT – Ekvivalentvekt

Variabelen viser ekvivalentvekt (månedsverk) som brukes til å beregne gjennomsnittslønn per heltidsekvivalent. Lages slik: ARB_STILLINGSPST/100.

LONN_EKV – Ekvivalentfaktor

Variabelen viser ekvivalentfaktor som brukes til å omregne lønn for deltidsansatte til heltidsekvivalent lønn. Beregnes ved den inverse av den avtalte stillingsprosenten: 100/ARB_STILLINGSPST.

Se mer informasjon i kapittel 21.11

LONN_FMLONN – Avtalt månedslønn før imputering

Variabelen viser beregnet avtalt månedslønn før imputering for ikke godkjente verdier. Avtalt månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn i form av fastlønn (LONN_FAST) eller timelønn (LONN_TIME) og faste personlige tillegg (LONN_FAST_TILLEGG). For jobber med utbetalt bonus, men uten fast- eller timelønn beregnes avtalt månedslønn fra utbetalt bonus i den aktuelle måneden (LONN_BONUS).

Se mer informasjon i kapittel 21.11

LONN_EKV_FMLONN_PUB – Heltidsekvivalent avtalt månedslønn

Variabelen viser beregnet avtalt månedslønn per heltidsekvivalent etter imputering for ikke godkjente verdier. Avtalt månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn i form av fastlønn (LONN_FAST) eller timelønn (LONN_TIME) og faste personlige tillegg (LONN_FAST_TILLEGG). For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dette gjøres ved å benytte den avtalte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor (LONN_EKV). LONN_IMP_STATUS identifiserer hvilke arbeidsforhold som har fått imputert avtalt månedslønn per heltidsekvivalent. 

Se mer informasjon i kapittel 21.11 - 21.13.

LONN_EKV_IALT_PUB – Heltidsekvivalent månedslønn (i alt)

Variabelen viser beregnet månedslønn (i alt) per heltidsekvivalent. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn (LONN_EKV_FMLONN_PUB), uregelmessige tillegg (LONN_EKV_UREGTIL_PUB) og bonuser (LONN_EKV_BONUS_PUB). Overtidsgodtgjørelser (LONN_OVERTID) er ikke medregnet i månedslønn. For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dette gjøres ved å benytte den avtalte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor (LONN_EKV).

Se mer informasjon i kapittel 21.11 - 21.13.

LONN_EKV_BONUS_PUB – Heltidsekvivalent bonus

Variabelen viser bonus per heltidsekvivalent. Det er et beregnet gjennomsnitt av innrapportert bonus per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet (LONN_BONUS_HIA), der kun de månedene arbeidsforholdet er aktivt inngår (LONN_ANT_MND_HIA). For å kunne sammenligne beløp mellom hel- og deltidsansatte omregnes beløpet til de deltidsansatte til hva det ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dette gjøres ved å benytte den avtalte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor (LONN_EKV).

Se mer informasjon i kapittel 21.11.

LONN_EKV_UREGTIL_PUB – Heltidsekvivalent uregelmessige tillegg

Variabelen viser uregelmessige tillegg per heltidsekvivalent. Det er et beregnet gjennomsnitt av innrapportert uregelmessige tillegg per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet (LONN_UREGTIL_HIA), der kun de månedene arbeidsforholdet er aktivt inngår (LONN_ANT_MND_HIA). For å kunne sammenligne beløp mellom hel- og deltidsansatte omregnes beløpet til de deltidsansatte til hva det ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dette gjøres ved å benytte den avtalte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor (LONN_EKV).

Se mer informasjon i kapittel 21.11.

LONN_OVERTID_PUB – Overtidsgodtgjørelse

Variabelen viser overtidsgodtgjørelse. Det er et beregnet gjennomsnitt av innrapportert overtidsgodtgjørelse (LONN_OVERTID_HIA) per måned over perioden 1. januar til tellingstidspunktet, der kun de månedene arbeidsforholdet er aktivt inngår (LONN_ANT_MND_HIA). Denne lønnsarten er ikke inkludert i beregnet månedslønn (LONN_EKV_IALT_PUB).

Se mer informasjon i kapittel 21.11

LONN_KONTANT_PUB – Kontantlønn etter imputering

Variabelen viser kontantlønn etter imputering for ikke godkjente verdier av avtalt månedslønn. Variabelen omfatter samme typer kontante godtgjørelser som innrapportert kontantlønn (LONN_KONTANT). LONN_IMP_STATUS identifiserer hvilke arbeidsforhold som har fått imputert kontantlønn. 

LONN_IMP_STATUS – Imputeringsstatus for lønn

Variabelen viser om arbeidsforhold har lønn som er godkjent eller ikke. Koder ulik 0 har fått imputert avtalt månedslønn per heltidsekvivalent (LONN_EKV_FMLONN_PUB) og kontantlønn (LONN_KONTANT_PUB). 

Kodeliste:

0 = Godkjent avtalt månedslønn

1 = Ikke-godkjent høy avtalt månedslønn (kvartilmetoden)

20 = Ikke-godkjent lav avtalt månedslønn (nedre grense)

Se mer informasjon i kapittel 21.12

Personopplysninger

PERS_ALDER – Alder per 16. i statistikkmåneden

Variabelen viser personens alder per 16. i statistikkmåneden.

PERS_SUM_ARBTID – Samlet avtalt arbeidstid per uke for personen

Variabelen viser samlet avtalt arbeidstid per uke for personen i alle arbeidsforhold, dvs. summerer variabelen ARB_ARBEIDSTID. For en person som kun har ett arbeidsforhold vil PERS_SUM_ARBEIDSTID være lik ARB_ARBEIDSTID. 

PERS_SUM_STILLINGSPST – Samlet avtalt stillingsprosent for personen

Variabelen viser samlet avtalt stillingsprosent for personen i alle arbeidsforhold, dvs. summerer variabelen ARB_STILLINGSPST. For en person som kun har ett arbeidsforhold vil PERS_SUM_STILLINGSPST være lik ARB_STILLINGSPST.

PERS_BOSETT_STATUS – Bosettingsstatus

Variabelen viser hvem som regnes som bosatt i Norge i Folkeregisteret siste dag i statistikkmåneden. Hvem som regnes som bosatt og hvor i Norge en person skal regnes som bosatt, er fastlagt i lov om folkeregistrering av 9. desember 2016. 

Kodeliste:

0 = Ikke-bosatt

1 = Bosatt

Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (d-nummer) eller som er registerert som utvandret i Folkeregisteret, men jobber i Norge.

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/213

PERS_BOTID_FORST – Antall år siden første gang bosatt

Variabelen viser botid i hele år per 16. i statistikkmåneden, fra første oppholdsdato i landet. For personer som har flyttet til landet flere ganger vil tidspunkt for første gang personen innvandret være det samme. 

PERS_BOTID_SISTE – Antall år siden siste gang bosatt

Variabelen viser botid i hele år per 16. i statistikkmåneden, siden siste registrerte bosettingsdato i Norge. 

PERS_DNR – Merke for d-nummer

Variabelen viser om personen har d-nummer eller ikke.

Kodeliste:

0 = Ikke d-nummer

1 = D-nummer

PERS_KJOENN – Kjønn

Variabelen viser personens kjønn.

Kodeliste:

1 = Mann

2 = Kvinne

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/2/

PERS_KOMMNR – Bostedskommune

Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret i slutten av statistikkmåneden. Ikke-bosatte personer skal tildeles bostedskommune lik 2599 Utlandet, uspesifisert. 

PERS_KILDE_KOMMNR – Kilde for bostedskommune

Variabelen viser kilde for bostedskommune.

Kodeliste:

0 = Kilden er Folkeregisteret

1 = Imputert (ikke-bosatte personer har fått tildelt bostedskommune =
  2599, Utlandet)

PERS_PERSONTYPE – Persontype

Type person etter alder og bosettingsstatus per dato 16. Utledes på grunnlag av PERS_BOSETT_STATUS og PERS_ALDER.

Kodeliste:

01 = Ikke-bosatt, under 15 år

02 = Ikke-bosatt, 15-74 år

03 = Ikke-bosatt, over 75 år

11 = Bosatt, under 15 år

12 = Bosatt, 15-74 år

13 = Bosatt, over 75 år

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/213

Virksomhetsopplysninger

VIRK_ANS_ANSATTE – Antall ansatte i virksomheten fra periode t-1

Antall ansatte i virksomheten fra VoF, dvs. bearbeidede ansatte-tall fra t-1. Kilden er a-ordningen.

VIRK_ANT_INNTMOT – Antall inntektsmottakere (personer) i virksomheten

Antall innrapporterte inntektsmottakere (personer) i virksomheten, basert på antall innrapporterte arbeidsforhold (inkludert ikke-reelle arbeidsforhold).

Se beskrivelse av ARB_ARMBARK_STATUS for informasjon om ikke-reelle arbeidsforhold.

VIRK_KOMM_NR – Virksomhetens kommunenummer

Variabelen angir hvilken kommune virksomheten (underenheten) ligger i. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Kodeliste i KLASS: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131

VIRK_ID_SSB – Virksomhetens organisasjonsnummer

Variabelen viser organisasjonsnummer virksomhet (underenhet) eller S-nummer (statistikknummer). Variabelen angir virksomheten som personen er knyttet til gjennom arbeidsforholdet.

Variabelen erstattes av et løpenummer ved utlevering av data til forskere.

VIRK_ID_TYPE_SSB – Type identifikator

Variabelen angir hvilken type identifikator og regel brukt for VIRK_ID_SSB.

Kodeliste i KLASS: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/172

VIRK_NACE1_SN07 – Virksomhetens hovednæring

Variabelen angir virksomhetens (underenhetens) hovednæring. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon brukt fra 2009.

Næring er kodet etter standard for næringsgruppering (SN), se kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

(se tidligere versjoner under arkfanen «Alle versjoner»).

SN2007 er betegnelsen på standard for næringsgruppering som gjelder fra 1.1.2008.

VIRK_ORG_FORM – Virksomhetens organisasjonsform

Virksomhetens (underenhetens) organisasjonsform. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter som er gjeldende. Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og ny stiftelse.

De fleste virksomheter (bedrifter/underenheter) har organisasjonsform «BEDR» (bedrift).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/35

VIRK_REG_TYPE – Virksomhetens registreringstype

Registerenhetstype benyttes blant annet for å skille mellom envirksomhets- og flervirksomhetsforetak og mellom forskjellige typer foretak og virksomheter (underenheter). Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/322

VIRK_STATUS – Virksomhetens statuskode

Status er en kode som angir om enheten er slettet eller ikke. Juridiske enheter i privat sektor slettes ved at de selv melder om sletting til Brønnøysundregistrene. Enheter innen offentlig sektor slettes av SSB etter melding fra/ kontakt med enheten. Bedrifter slettes av Enhetsregisteret, NAV Aa-registeret og SSB. Opplysningen er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Kodeliste i SSBs kodeverkssystem (KLASS): https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/325