Referanser

Aukrust, Aurdal, Bråthen, Køber (2010). Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Dokumentasjon. Notater 8/2010. SSB

Berge, Christoffer (2017). Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene? Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hva-viser-deulike-sysselsettingsstatistikkene

Berge, Christoffer (2018). Ulike tall om lønnstakere. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ulike-tall-om-lonnstakere

Berge, Christoffer (2020). Metode for bedring av informasjon om arbeidstid. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid

Berge, Fedoryshyn, Køber, Nordby, Næsheim (2018). Statistikk over ansatte i staten. Kartlegging av brukerbehov og muligheter. Notater 2018/36. SSB

Berge, Johansen, Nordby, Villund (2021). Permisjons- og permitteringsopplysninger i a-ordningen. Undersøkelse av datakvaliteten. Notater 2021/44. SSB

Beyrer, Svetlana, Bråthen, Remy, Kristoffersen, Sigrun og Tyholt, Inger Lise (2009). Lønnsstatistikk 2009. Etablering av populasjon og utvalg. Dokumentasjonsnotat, Interne dokumenter 2009/20, Statistisk sentralbyrå. Hentet fra http://www.byranettet.ssb.no/publikasjoner/1257849320.47

Bye, Smogeli, Lunde (2011). Lønnsstatistikk og årslønn. Dokumentasjon av beregningsopplegget for årslønn. Notater 12/2011. SSB

Grini, Knut Håkon (2003). Dokumentasjon av utvalg og beregning av vekter. Lønnsstatistikk privat sektor 1997-2001, Notater 2003/74. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/l%C3%B8nnsstatistikk-privat-sektor-1997-2001

Grini, Knut Håkon (2007). Quality report on the Norwegian structure of Earnings Survey 2002, Reports 2007/14. Hentet fra: https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/quality-report-on-the-norwegian-structure-of-earnings-survey-2002

Fedoryshyn, Nadiya (2020). Dokumentasjon av SFP. Notater 2020/28

International Labour Organisation (ILO). ILO-konvensjonen og ILO-resolusjonen hentet:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C160:NO

og

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf

og

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_099576.pdf

Johnsen, Magnus Berglund, Konci, Ervis, Røv, Vilde (2022). Nye variable i a-ordningen: ansettelsesform og årsak til sluttdato. Undersøkelse av datakvaliteten. Notater 2022/5

Kristoffersen, Sigrun, Næss, Eirik Håskoll, Solstad, Magnus (2006). Dokumentasjonsnotat Lønnsstatistikk 2006, etablering av populasjon og utvalg. Notater 2006/63. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsstatistikk-2006-etablering-av-populasjon-og-utvalg

Kristoffersen, Sigrun (2011). En generell beskrivelse av innsamling og revisjon av datagrunnlaget Lønnsstatistikk - kontroll og kvalitetssikring, Notater 2011/19 Hentet fra: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsstatistikk-kontroll-og-kvalitetssikring

Köber, Tonje (2004). Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell. Notater 2004/2. Hentet fra: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200402/notat_200402.pdf

Lien, Håvard Hungnes, Beyrer, Svetlana, Lunde, Harald (2009). Quality report on the Norwegian structure of Earnings Survey 2006, Reports 2009/20. Hentet fra https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/quality-report-on-the-norwegian-structure-of-earnings-survey-2006

Næsheim, Helge og Johansen, Ingvild (2018). Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen. Notater 2018/10. SSB

Rådsforordning (EU) nr. 0530/1999 av 9. mars 1999 om strukturstatistikk for lønn og arbeidskraftkostnader. Hentet fra nettsiden: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0530:EN:HTML

Solheim, Leiv (2001): Kvartalsvis lønnsindeks – definisjon av parametere, beregning av parametere og overvåking av kvaliteten, Notater 2001/53, Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/emner/00/90/notat_200153/notat_200153.pdf