Vedlegg D: Noen sentrale variable

Dette vedlegget gir en nærmere beskrivelse av noen sentrale variable, se også dokumentasjonen om datagrunnlaget for registerbasert sysselsettingsstatistikk til forskere. Utgangspunktet for beskrivelsen er data som lånes ut til forskere fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, se mer informasjon om utlån av data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet.

Næring

Næring for en person/jobb er bestemt av næring på virksomheten hvor man arbeider. Næring kan være feil av i hovedsak tre grunner:

Yrke

Yrket for en person/jobb skal bestemmes av de arbeidsoppgaver personen har.

2003-2014:

Fra og med 2015:

For mer informasjon om yrke, se notatet Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen (notater 2016/36).

Grunnen til at det finnes yrkeskoder helt ned på 7-siffernivå er for å gjøre det lettere for arbeidsgivere å rapportere yrker (søke dem opp), dette fordi arbeidsgivere ofte bruker forskjellige navn på samme yrker. Det som dermed fremstår som to forskjellige yrker fordi de har ulike koder på 7-siffernivå kan i realiteten være samme yrket. Siden formålet med 7-siffernivået er å lette rapporteringen for arbeidsgivere og ikke å lage statistikk, foretas det heller ingen kvalitetskontroller på det aktuelle nivået. Derfor lages det statistikk kun på 4 siffer.

Ofte vil ulike 7- sifferkoder bare være noe ulike måter å formulere en yrkestittel på. Da må man aggregere. Vanskeligere blir det om noen 7-siffer koder/titler er veldig spesifikke, men andre er mer generelle. Da er det fare for at noen arbeidsgivere bruke de mer generelle kodene/titlene og det er derfor usikkert om antallet med spesifikke titler dekker alle som har denne type jobb.

«Bartender» kan brukes som eksempel. Yrkestittelen inngår i gruppen 5123 Hovmestere, servitører og barkeepere. Arbeidsgiver kan velge mellom en rekke titler som man kan si passer til «bartender» – det kan være spesifikke titler eller mer generelle titler som «servitør».

Arbeidsstedskommune

En persons arbeidssted bestemmes i utgangspunktet av beliggenhetsadressen til virksomheten hvor personen arbeider. Som for næring kan feil i arbeidssted skyldes gal adresse på virksomheten eller at den sysselsatte er registrert på feil virksomhet. Det er det siste som oftest er tilfelle ved feil. Det finnes noen unntak fra at virksomhetens adresse bestemmer arbeidsstedskommunen. I tillegg vil man for noen yrker ikke ha registrert faktisk arbeidssted.

Avtalt arbeidstid

2000-2014:

Dette gjelder avtalt arbeidstid i referanseuken. Også her er det slik at vi bare har direkte informasjon for de sysselsettingsforhold som har Aa-registeret som kilde. For de andre er det gjort imputeringer. Hovedmodellen er at man fra AKU ser hvordan forholdet er mellom avtalt arbeidstid (for selvstendige gjennomsnittlig ukentlige arbeidstid) og årlig lønnsinntekt (næringsinntekt for selvstendige). Tilsvarende forhold mellom inntekt og arbeidstid antar man at det er for sysselsatte i register (for de uten arbeidstid fra Aa-registeret). Dette gir selvsagt en del feil på mikronivå. Særlig for selvstendige kan det bli en feil som følge av at næringsinntekt og arbeidstid ikke er like nært korrelert som lønnsinntekt og arbeidstid.

Fra og med 2015:

I a-meldingen er «forventet arbeidstid» erstattet av «avtalt stillingsprosent», «antall timer fulltid per uke» og «betalte timer» for timelønnede. Avtalt arbeidstid er utledet fra de to førstnevnte variablene.

Det er noen kvalitetsutfordringer knyttet til rapportering av avtalt arbeidstid. Se omtale av dette og metode for å forbedre kvaliteten i kapittel 21. Se også informasjon om kvaltet i a-meldingen (kapittel 3.1.4) og sentrale endringer med a-ordningen (kapittel 3.1.5).

Det er ekstra stort brudd i avtalt arbeidstid mellom 2014 og 2015. Tallene er ikke sammenlignbare og endringer må tolkes med stor forsiktighet.