11  Tiltak på sluttdato for arbeidsforhold

Basert på informasjon i Arena-registeret og SSBs statistiske kopi av folkeregisteret (FREG) gjøres det i noen tilfeller justeringer på sluttdato for arbeidsforhold (ARB_SLUTT).

11.1 Kobling mot Arena-registeret

Basert på kobling mot helt ledige i Arena-registeret, skal det skje en automatisk kontroll og editering av om arbeidstakerforhold skulle vært utmeldt (sette inn eller korrigere sluttdato arbeidsforhold). Dette for å avdekke og rette der det enten er manglende sluttdato arbeidsforhold, eller det er innrapportert en sluttdato på arbeidsforholdet som er senere enn status som helt ledig i Arena-registeret.

Det er kun helt ledige som ikke er permittert under 90 dager som kobles på i denne prosessen. Permitterte under 90 dager regnes som sysselsatte, jf. sysselsettingsdefinisjonen i kapittel 2.2, mens de regnes som helt ledige i Arena-registeret.

Datoen for når personen ble registrert helt ledig i Arena-registeret utledes ved at man for personer med arbeidssøkerstatus helt ledig i Arena-registeret, beregner startdato for helt ledighet som antall dager i denne arbeidssøkerstatusen sett i forhold til referansetidspunktet for Arena som er en dag i slutten av måneden. Hvis f.eks. referansetidspunktet for Arena er lik 30. januar, og antall dager i arbeidssøkerstatusen er lik 5, skal startdato for helt ledighet i Arena beregnes til 25. januar.

Begrunnelsen for at vi stoler mer på tidspunktet for status som helt ledig i Arena er først og fremst at det er lite motivasjon for å rapportere startdato ledighet hvis man er i jobb (faren for straff), samt at det er fare for et visst omfang av manglende eller forsinket utmelding av arbeidsforhold i a-meldingen ved overgang fra arbeid til ledighet.

Tiltak på sluttdato arbeidsforhold

Hvis startdato for helt ledighet er lik eller ferskere enn startdato arbeidsforhold, og stoppdato arbeidsforhold mangler eller lik/ferskere enn startdato for helt ledighet, settes sluttdato arbeidsforhold lik startdato helt ledighet. Dette skal gjøres uavhengig av om personen mottok lønn eller ikke den måneden, fordi lønn som oftest utbetales etterskuddsvis.

Denne automatiske editeringen skal iverksettes på alle arbeidsforhold, uansett om det er hentet fra a-meldingen eller OAR eller vernepliktsregisteret. Dette tiltaket gjøres før uttrekk av arbeidsforhold aktive i referanseuken (beskrevet i kapittel 12). Grunnen til at det gjøres på hele måneden, er at det kan medføre endring av dateringen av arbeidsforholdene, som i neste omgang skal brukes til uttrekk av referanseuke.

I november 2021 ble det gjennomført snaut 26 000 korrigeringer av sluttdato basert på kobling mot Arena-registeret.

Opplysninger fra Arena-registeret brukes altså til å justere sluttdato på arbeidsforholdene, men det er permitteringsopplysningene rapportert i a-meldingen som benyttes for å avgjøre om man er permittert under 90 dager og dermed skal regnes som sysselsatt (se mer informasjon i kapittel 19 om klassifisering av sysselsatte).

Betydning for kvalitet at referansedato for Arena-registeret varierer

Varierende referansedato i Arena-registeret vil ha liten betydning for kvaliteten på denne prosessen. I de fleste måneder har Arena referansedato på en dag i slutten av måneden, men i noen måneder så tidlig som i midten av måneden (måneder med jul, påske o.l.). Startdato ledighet beregnes i denne prosessen med utgangspunkt i hhv. referansedato oppgitt i Arena-registeret og antall dager i status oppgitt i Arena. Slik sett blir startdato ledighet riktig beregnet, og brukes til å justere sluttdatoen på arbeidsforholdet. Det vi ikke får med i denne «vaskingen» hvis referansedato i Arena-registeret er før referanseuka for sysselsetting, er særlig de personene som ble helt ledig etter referansedato i Arena og før referanseuka for sysselsetting (i verste fall snakk om noen dager), men det vil være relativt få personer, og av disse igjen relativt få som har feil på sluttdato arbeidsforhold.

Hva hvis både arbeidsforhold og ledighetsforhold i referanseuken?

Selv etter å ha gjort denne automatiske editeringen av sluttdato arbeidsforhold basert på kobling mot ledighet i Arena-registeret, vil det være tilfeller av personer som både har aktivt arbeidsforhold og er helt ledig i referanseuken. F.eks. hvis arbeidsforholdet sluttet på onsdag i referanseuken og helt ledighet startet torsdag. I en senere prosess, før endelig klassifisering av sysselsetting, må det derfor tas stilling til hvilken status som velges. Da skal alltid sysselsetting prioriteres foran ledighet, i tråd med sysselsettingsdefinisjonen.

Informasjon om man er sysselsatte eller heltid ledig gis i den avledede variabelen arbeidsmarkedsstatus (ARB_ARBMARK_STATUS) som beskrives nærmere i kapittel 22.1.

Sammenheng mellom helt ledige i klargjort fil og helt ledige hos NAV

Antall registrerte arbeidsledige i den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn er noe lavere enn i statistikken over registrerte ledige hos NAV. Noen registrerte ledige vil i den klargjorte filen være omklassifisert til sysselsatte basert på data om lønnstakere fra a-meldingen. Som omtalt over vil dette gjelde tilfeller der man er både lønnstaker og helt ledig i samme uke samt helt ledige permitterte under 90 dager. I tillegg brukes ulike måleperioder i datagrunnlaget for registrerte ledige (i NAVs ARENA-register) og i den klargjorte filen. I den klargjorte filen telles lønnstakere per 3.uke i referansemåneden, mens NAVs tall i hovedsak gjelder en dag i slutten av måneden.

11.2 Kobling mot Folkeregisteret (FREG)

Det gjøres også en korreksjon på stoppdato arbeidsforhold hvis dødsdato er oppgitt i SSBs statistiske kopi av folkeregisteret (FREG):

  • Hvis dødsdato finnes i FREG og sluttdato arbeidsforhold er blank eller senere dødsdato, skal sluttdato arbeidsforhold settes lik dødsdato.

Denne automatiske editeringen skal gjøres på alle arbeidsforhold, uansett om det er hentet fra a-meldingen eller OAR eller vernepliktsregisteret.

Det er svært få personer som får justert stoppdato på arbeidsforholdet etter denne koblingen mot FREG.

11.3 Sammenheng mellom ulike sluttdatoer

Hvis det er oppgitt sluttdato i a-meldingen og det er imputert sluttdato ved kobling mot Arena-registeret eller FREG, som beskrevet over, kan man potensielt ha tre sluttdatoer. Da er det alltid den tidligste sluttdatoen som velges.