12  Referanseuke

I dette kapittelet beskriver hvordan datagrunnlaget avgrenses til å gjelde en referanseuke. Dette skjer etter justering av dateringer beskrevet over fordi justeringen kan ha betydning for om arbeidsforholdet er aktivt, målt ved start- og stoppdato på arbeidsforholdet, i referanseuken.

12.1 Definisjon av referanseuke

Referanseuken (vanligvis den 3. uken i måneden) er operasjonalisert som alltid å være den uken hvor datoen den 16. faller i. Med uken menes her f.o.m. mandag t.o.m. søndag. Arbeidsforhold betraktes som aktive i referanseuken dersom følgende to kriterier er oppfylt:

 1. Startdato for arbeidsforhold er før eller på siste dag i referanseuken

 2. Sluttdato for arbeidsforholdet er på eller etter første dag i referanseuken, eller blank

Det betyr at et arbeidsforhold som har sluttdato før referanseuken eller startdato etter referanseuken ikke regnes som aktive i referanseuken. Dette er arbeidsforhold som kastes ut i denne prosessen og ikke er med på den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn.

12.2 Begrunnelse for referanseuke

Det er flere grunner til at det er valgt en referanseuke istedenfor å måle f.eks. hele måneden:

 • Internasjonal anbefaling for sysselsetting å måle en uke (anbefalingen gjelder Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), men det er en fordel å måle på samme måte også i register)

 • Det er flere praktiske grunner for å velge uken med datoen den 16.:

  • Mange jobbskifter rundt månedsskifter, ofte unøyaktig datert.

  • Månedsskifte skjer på varierende ukedager. Ved å velge referanseuke slipper man problemer med variasjoner som oppstår om første og siste uke i måneden faller helt innenfor måneden eller deles på to måneder. Mange slutter og begynner ved månedsskifter. Det betyr at en god del personer blir registrert med to (etterfølgende) jobber om start/sluttuken dekker dager i to måneder. Når dette skifter over tid, vil dette i seg selv påvirke endringstall i antall jobber.

  • En hel måned ville gi mer å ta stilling til enn i en uke, f.eks. vedrørende virksomhetsoverdragelser, aggregering innen virksomhet, osv.

  • Dagen 16. vil alltid være i referanseuka

   • Egnet til måling av alder m.m.

   • Denne uken kan identifiseres maskinelt

  • Unngår jul og 1. mai. Pinsen nesten alltid utenfor. 17. mai nesten alltid med

   • Påske og Kristi Himmelfart mer variabelt
  • I registerstatistikker før 2015 var også «tredje uke» referanseuken