23  Klargjort fil for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Prosessene beskrevet i del 2 (samle inn) og del 3 (klargjøring) leder som tidligere nevnt frem til den klargjorte filen for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk. Filen består av lønnstakere (antall personer) og arbeidsforhold (antall jobber) og ulike kjennemerker knyttet til personer, jobber og virksomhetene/foretakene de jobber i.

Det er flere statistikker som baserer seg på denne klargjorte filen:

Denne listen utvides, fordi flere ser muligheter ved å bruke opplysningene fra denne filen.

I kapittel 25 er det gitt en kort omtale av lønnsstatistikken. Statistikken antall arbeidsforhold og lønn omtales i kapittel 26.

I tillegg benyttes den klargjorte filen for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk for november til å etablere filen for registerbasert sysselsettingsstatistikk, omtalet i del 4.

23.1 Ulike versjoner av filene

Som omtalt tidligere kjører vi alltid produksjonsopplegget to ganger; først for måned t-1 og så for måned t. Dermed får vi alltid to versjoner av den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn hver måned – versjon 1 (foreløpig versjon) og versjon 2 (endelig versjon). Når vi mottar dataene fra Skatteetaten 10. juni (a-meldinger) kjører vi for eksempel versjon 2 av april og versjon 1 av mai. Når vi mottar data 10. juli kjører vi versjon 2 av mai og versjon 1 av juni.

Versjon 2 inneholder også forsinka meldinger og erstatningsmeldinger. I tillegg har vi opplysninger om versjon 1 måneden etter (måned t+1) når vi kjører versjon 2 av en måned (måned t). For versjon 2 sjekker vi mot versjon 1 av måneden etter i flere prosesser, som ved imputering fra t-1 (kapittel 15), klassifisering av arbeidsforhold som aktive/ikke-aktive (kapittel 19) og i metoden som forbedrer arbeidstid (kapittel 21). I de to første tilfellene sjekker vi mot måneden etter for å unngå at vi feilaktige forlenger arbeidsforhold som det skulle vært meldt stoppdato på eller der foretaket har gått konkurs uten av det fanges opp pga. etterslep i registreringen. Sjekken mot periode t+1 fjerner fra 50 000 til 100 000 arbeidsforhold som vi feilaktig har forlenget i versjon 1.

Det er versjon 2 som i hovedsak benyttes i statistikkproduksjon. Det er noen unntak der den klargjorte filen inngår i andre produksjonssystem og versjon 2 ikke er tilgjengelig på publiseringstidspunktet. I tillegg har vi én statistikk som gir noen månedlige tall som baserer seg på versjon 1 – antall arbeidsforhold og lønn – der formålet er å si noe om konjunkturutviklingen. Vi bruker da versjon 1 (foreløpige tall) som muliggjør tidligere publisering (én måned tidligere enn hvis vi må vente på versjon 2). Denne statistikken benytter ikke alle jobber/lønnstakere ved publisering av foreløpige tall basert på versjon 1 på grunn av at vi som omtalt over feilaktig forlenger noen arbeidsforhold i versjon 1. Se nærmere beskrivelse av statistikken antall arbeidsforhold og lønn i kapittel 26.

23.2 Beskrivelse av klargjorte data/statistikkdata

Dataene i filen for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk kaller vi for klargjorte data.

I klargjorte data vil en sysselsatt person kunne ha flere arbeidsforhold (dvs. flere statistikkenheter) i referanseperioden. I noen sammenhenger ønskes statistikkdata på personnivå også om sysselsetting, og det kan løses ved en seleksjon av personens hovedarbeidsforhold, eller gjennom utledning av aggregerte kjennetegn som f.eks. sum avtalt arbeidstid per uke i alle arbeidsforhold personen har (PERS_SUM_AVTALTARBTID), og sum avtalt stillingsprosent i alle arbeidsforhold (PERS_SUM_STILLINGSPST).

Klargjorte data er en felles fil for arbeidsmarked og lønn. Hoveddelen vil være felles populasjon (arbeidsforhold med tilknyttet lønn) for de to statistikkområdene (sysselsetting og lønn), men det vil også være en del arbeidsforhold/personer som inngår i kun én av statistikkområdene.

En månedsfil vil totalt inneholde alle bosatte personer som er 15 år eller eldre, uavhengig av om de er i arbeid eller mottar lønn. Det vil også inngå en del bosatte under 15 år forutsatt at de har et arbeidsforhold eller mottar lønn, men disse vil ikke nødvendigvis merkes som aktuelle for alle typer statistikker, fordi statistikkene følger ulike forordninger og krav til innhold i statistikk. Personer under 15 år skal ikke regnes som sysselsatte, men tas med når ressursinnsats sysselsetting/lønnstakere skal beskrives i f.eks. nasjonalregnskapet, antall arbeidsforhold og lønn (arblonn) og lønnsstatistikken. Se også avgrensning av sysselsettingsstatistikk i kapittel 2.9.

Populasjonen av ikke-bosatte avgrenses til personer som har arbeidsforhold eller mottar lønn samt helt arbeidsledige, fordi vi i stor grad mangler informasjon om ikke-bosatte utenfor arbeidsstyrken. I SFP inngår noen typer ikke-bosatte utenfor arbeidsstyrken, se dokumentasjonsnotatet for SFP, notater 2020/28.