20  Koble på helt arbeidsledige og bosatte utenfor arbeidsstyrken

I tillegg til personer/arbeidsforhold som regnes som sysselsatte (lønnstakere), jf. kapittel 19 om klasssifisering av sysselsatte, omfatter datagrunnlaget også registrerte helt arbeidsledige personer fra NAVs Arena-register og øvrig bosatte personer 15 år eller eldre. Påkobling av helt ledige omtales i kapittel 20.1, mens påkobling av bosatte personer omtales i kapittel 20.2.

20.1 Helt ledige fra Arena-registeret

Personer registrert som helt ledige i Arena-registeret kobles på datagrunnlaget. Det er to betingelser for å bli tatt med:

Det hentes både bosatte og ikke-bosatte helt ledige fra Arena-registeret. Som nevnt i kapittel 11.1 vil tallet på helt ledige i den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn kunne avvike fra statistikken over registrerte ledige som baseres på NAV sine tall.

20.2 Bosatte personer 15 år eller eldre

Personer som var registrert som bosatt i Norge ved slutten av statistikkmåneden i Folkeregisteret (FREG), og 15 år eller eldre i referanseuka, kobles på datagrunnlaget. Det er kun bosatte som verken er lønnstakere eller er helt ledige i referanseuken som kobles på.

I praksis kan de to gruppene identifiseres ved å ta utgangspunkt i unike statistikknummer (s-nummer) i FREG med:

  • Lønnstakere: arb_syss førstesiffer lik 1 – 3 (dvs. lønnstakere), og

  • Personer som har arbeidssøker status helt ledige: dvs. helt ledig i Arena-registeret og regnes ikke som aktiv /sysselsatt (arb_syss førstesiffer ulik 1 – 3) og startdato for helt ledighet er innenfor eller forut for referanseuken.

Merk at det ikke finnes noen populasjon av ikke-bosatte 15 år og eldre. Datagrunnlaget omfatter kun ikke-bosatte som enten er lønnstakere (jf. kapittel 19) eller helt ledige (jf. kapittel 20.1).