16  Koble på kjennetegn for forvirksomhet og foretak i VoF

Etter imputering av enheter fra forrige måned (måned t-1) har vi fått etablert det totale antall arbeidsforhold for statistikkmåneden (måned t). I denne prosessen kobles det på opplysninger fra SSBs virksomhets- og foretaksregister (VoF). Dette skjer i to steg:

Steg 1:

Først kobles på kjennetegn som beskriver det laveste nivået i VoF som er enten virksomhet/underenhet eller AAFY (VIRK_ID_SSB med tilhørende navn, næring osv.), og kjennetegn som beskriver foretaksnivået rett over virksomhet (FRTK_ID_SSB med tilhørende navn, næring osv.).

Hvilke variable som hentes fra VoF er opplistet i vedlegg A, variabelbeskrivelse. Variablene har prefiks VIRK_ (for virksomheter) og FRTK_ (for foretak). Kjennemerkene som kobles på gjenspeiler situasjon i VoF slik den var nærmest mulig utgangen av gjeldende statistikkmåned t.

AAFY er en virksomhetstype som gis enheter under foretak som ikke driver næringsvirksomhet. Dette vil typisk gjelde idrettslag, musikkorps, ol.

Steg 2:

Deretter kobles på opplysninger fra VoF knyttet til arbeidsforhold i offentlig forvaltning (kommune og statsforvaltningen) som beskriver nivåer over foretak (FRTK_ID_SSB). Dette for å kunne identifisere foretak/virksomhet/arbeidsforhold som f.eks. hører inn under et bestemt departementsområde eller under en bestemt kommune. Eksempler på dette er toppnivået STAT Finansdepartementet eller toppnivået KOMM Oslo kommune. I tillegg identifiseres øverste organisasjonsledd nivå, f.eks. NAV.

To nivåer etableres i steg to:

Fra disse to nivåene hentes informasjon om organisasjonsnummer, navn og organisasjonsform.

Dersom toppnivå er identisk med nivået rett over virksomhet (FRTK_ID_SSB), vil verdien bli den samme på de to variabelsettene. Det vil typisk skje i store deler av privat sektor og også mange kommuner og offentlige virksomhet som ikke har flerleddet struktur. Toppnivå skal settes også i tilfeller hvor verdien er identisk med foretaksnivået rett over virksomhet. På den måten kan man lett finne toppnivå for alle arbeidsforhold.