10  Påkobling av arbeidsforhold fra andre kilder

10.1 Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Alle oppdrag gitt til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen skal rapporteres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, OAR (tidligere Sentralskattekontoret for utenlandsaker, SFU). I variabler/kodelister benyttes fremdeles betegnelsen «sfu».

SSB mottar månedlig en fil fra Skatteetaten (SKE) med informasjon om arbeidsforhold for utenlandske oppdragstakere fra Oppdrags- og arbeidsforholdsregister (OAR).

Arbeidsforhold som rapporteres til OAR skal ikke rapporteres i a-meldingen for å unngå dobbeltrapportering. Lønn må imidlertid rapporteres i a-meldingen og mange arbeidsgivere rapporterer også arbeidsforhold selv om det ikke er et krav. I tilfellene det ikke er mulig å knytte et lønnsforhold til et arbeidsforhold, hverken for statistikkmåneden (måned t) eller måneden før (måned t-1), etableres det et såkalt fiktivt arbeidsforhold, se beskrivelse i kapittel 9.

Dersom vi får kobling til arbeidsforhold i OAR henter vi opplysninger om arbeidsforholdet fra dette registeret og koden på kildevariabelen arb_kilde endres da fra "fiktivt' til 'sfu med lonn'.

Dersom arbeidsforholdet er rapportert i både a-meldingen og OAR blir arb_kilde kodet som 'a-melding t og sfu', eller 'a-melding t-1 og sfu'.

Fra OAR henter vi bl.a. informasjon om start- og stoppdato på arbeidsforholdet. Øvrige kjennetegn som virksomhet, lønnsbeskrivelse o.l., hentes fra VoF og a-meldingen.

I OAR finnes det også arbeidsforhold som er aktive i statistikkmåneden målt ved start- og stoppdatoer på arbeidsforholdet, men hvor det ikke er rapportert lønn (eller arbeidsforhold) i a-meldingen. Dette kan skyldes forsinkelse i rapportering av lønn eller at det feilaktig ikke er meldt stoppdato på arbeidsforholdet. I noen tilfeller, f.eks. hvis fersk startdato på arbeidsforholdet, blir noen av disse arbeidsforholdene klassifisert som aktive (se kapittel 19 om klassifisering av sysselsetting). Disse får koden 'sfu uten lonn' på kildevariabelen arb_kilde. Det er altså kun personer med fersk startdato i OAR vi godtar som aktive selv om det ikke er rapportert inn lønn.

I OAR rapporteres arbeidsforholdene på foretaksnivå (juridisk nivå) og altså ikke på virksomhets-/underenhetsnivå, slik det gjøres i a-meldingen. Hverken informasjon om stillingsprosent (arb_stillingspst), avtalt arbeidstid (arb_avtaltarbeidstid) eller yrke rapporteres til OAR.

Følgende gjøres:

 • Arb_start (startdato arbeidsforhold) settes lik startdato fra OAR

 • Arb_slutt (sluttdato arbeidsforhold) settes lik stoppdato fra OAR

 • Arb_stillingspst (avtalt stillingsprosent) settes lik 100

 • Arb_avtaltarbeidstid (avtalt arbeidstid) settes lik 37,5 (som er normal arbeidsuke i Norge)

 • Foretak: Frtk_id_ssb settes lik variabelen OPDRAGST (foretakets organisasjonsnummer) fra OAR

 • Virksomhet etableres ved å koble mot VoF. Virk_id_ssb (organisasjonsnummer virksomhet) og virk_id_type_ssb (kildevariabel) etableres for arbeidsforhold med OAR som eneste kilde (arb_kilde lik 'sfu uten lønn):

  • Hvis variabelen oppdragst gjenkjennes som envirksomhetsforetak i VoF tildeles det aktuelle organisasjonsnummer (orgnr) virksomhet fra VoF som verdi på virk_id_ssb, og virk_id_type_ssb settes lik '2 Virksomhetsnr fra envirksomhetsforetak i VoF'.

  • Hvis oppdragst gjenkjennes som flerbedriftsforetak i VoF, tildeles den første aktive virksomheten man finner under foretaket i VoF som verdi på virk_id_ssb (virksomhetene sortert etter orgnr og begrenset til aktive, dvs. status i VoF = 'B'). Virk_id_type_ssb settes lik '4 Tilfeldig virknr fra flervirksomhetsforetak i VoF'.

  • Hvis oppdragst gjenkjennes som nullvirksomhetsforetak i VoF (dvs. at organisasjonsnummer foretak er brukt som id for virksomheten, og foretakskjennetegn brukt som kjennetegn for virksomheten), tildeles det aktuelle organisasjonsnummeret for foretak som verdi på virk_id_ssb, og virk_id_type_ssb settes lik '8 Foretaksnr fra nullvirksomhetsforetak i VoF'.

  • Kun verdiene på oppdragst som får treff på de tre reglene ovenfor er aktuelle for å bli med videre i produksjonssystemet og til statistikkdata. Altså ikke hvis oppdragst er fnr/dnr, organisasjonsnummer virksomhet eller annet nummer som ikke finnes i VoF.

 • Bosteds- og arbeidsstedskommune for arb_kilde 'SFU uten lonn' og ‘SFU med lønn’ er beskrevet i kapittel 22.2.

10.2 Påkobling av arbeidsforhold for vernepliktige

Vernepliktige kobles på hver måned. SSB mottar en månedlig fil med vernepliktige fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

Imputeringer på arbeidsforhold fra månedlig kilde vernepliktige:

 • Arb_kilde skal settes til «vernepliktig»

 • Arb_yrke (yrke) skal settes til 0111101 (menig)

 • Arb_stillingspst (avtalt stillingsprosent) skal settes til 100

 • Arb_timant_fulltid settes til 37,5 (som er normal arbeidsuke i Norge)

 • Arb_type (arbeidsforholdstype) = blank

 • Arb_heldeltid = 1 (dvs. fulltid)

 • Personkjennetegn som alder, kjønn, utdanning, Arena-variabler m.m. kobles på fra SSBs statistiske kopi av folkeregisteret (FREG).

 • Kjennemerkene startdato og stoppdato fra vernepliktsfilen kodes om til arb_start og arb_slutt.

Se vedlegg A for oversikt over og beskrivelse av variablene.