22  Utledning, beregning og påkobling av kjennetegn

I dette kapittel beskrives utledninger, beregninger og påkobling av ulike kjennetegn. Se vedlegg A for beskrivelse av øvrige variable. Utledning av hoved- og bijobb er beskrevet i kapittel 21.5

22.1 Arbeidsmarkedsstatus

Det etableres en variabel som angir arbeidsmarkedsstatus (ARB_ARBMARK_STATUS) i referanseuken basert på prosessene beskrevet i kapittel 19 og kapittel 20.

I kapittel 19 beskrives klassifisering av sysselsetting, det vil si bestemmer hvilke arbeidsforhold som skal regnes som aktive eller ikke-aktive. Det etableres en variabel som angir grunnlaget for sysselsettingsklassifikasjon (ARB_SYSS) og denne benyttes på følgende måte for å utlede arbeidsmarkedsstatus:

Hvis ARB_SYSS har kodene 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a,3b settes ARB_ARBMARK_STATUS = ‘1’

Hvis ARB_SYSS har kodene 4a, 4b eller 5 settes ARB_ARBMARK_STATUS = ‘9’

I kapittel 20 beskrives påkobling av helt ledige og bosatte personer 15 år eldre, og følgende koder etableres basert på dette:

Kodelisten blir dermed som følger:
1=Lønnstaker
2=Selvstendig (kun årlig)
3=Helt ledig
4=Ikke-lønnstaker
9=Ikke-relevante arbeidsforhold 

Selvstendige har vi kun informasjon om på filen for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Se mer informasjon om arbeidsmarkedsstatus i vedlegg A.

22.2 Utledning av arbeidssteds- og bostedskommune

Bostedskommune

Bostedskommune for bosatte personer hentes fra SSBs statistiske kopi av folkeregisteret (FREG). Ikke-bosatte personer får imputert bosted «2599 Utlandet».

Kildevariabelen PERS_KOMM_NR_KILDE opprettes med følgende kodeliste:

0 = Ingen imputering. Kilde FREG (gjelder bosatte)

1 = Imputert (kun ikke-bosatte)

For arbeidsforhold som imputeres fra måneden før, se beskrivelse i kapittel 15, hentes bostedskommune på nytt for statistikkmåneden.

Arbeidsstedskommune

En persons arbeidssted bestemmes av beliggenhetsadressen til virksomheten hvor personen arbeider. Arbeidsstedskommune (ARB_KOMM_NR) settes lik kommune (forretningsadresse) fra VoF (VIRK_KOMM_NR).

Det finnes noen unntak fra at virksomhetens adresse bestemmer arbeidsstedskommunen. Noen grupper lønnstakere får bostedskommune (PERS_KOMM_NR) registrert i felt for arbeidsstedskommune. Dette gjelder:

 • Sjøfolk

  • hvis næring = 50 (sjøfart) eller 78.2 (utleie av arbeidskraft) og arbeidsforholdstype = maritim settes arbeidsstedskommune lik bostedskommune.
 • Ansatte i forsvaret

  • Alle ansatte i forsvaret blir rapport på én virksomhet (istedenfor på det reelle arbeidsstedet) og arbeidsstedskommune settes lik bostedskommune.
 • Ansatte på utenriksstasjoner i Utenriksdepartementet settes til kommune 2511 (norske ambassader i utlandet)

 • Enkelte foretak som har alle ansatte meldt inn på samme foretak i én kommune, men leier ut folk i hele landet, og hvor dette har stor betydning for statistikken.

  • Arbeidsstedskommune for personene som jobber i disse foretakene gjenspeiler ikke korrekt arbeidssted og det benyttes bostedskommune. Dette gjelder kun noen få foretak
 • For selvstendig næringsdrivende som ikke er registrert med organisasjonsnummer anvender man også bostedskommune. Selvstendig næringsdrivende rapporteres ikke i a-meldingen, men kobles på i prosessen som danner den klargjorte filen for ulike registerbaserte sysselsettingsstatistikker, beskrevet i del 4.

I tillegg til overnevnte gjøres følgende:

 • Maritime ikke-bosatte

  • Arbeidsstedskommune settes lik 2699 (Havområder, uspesifisert)
 • Vernepliktige:

  • Arbeidsstedskommune settes lik bostedskommune
 • Imputerte foretak fra forrige måned:

  • Arbeidsstedskommune beholdes fra forrige måned (måned t-1)
 • Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) som eneste kilde (dvs. kun rapportert arbeidsforhold i OAR og ingen lønn i a-meldingen):

  • Arbeidsstedskommune hentes fra variabelen arbeidsstedskommune (KOMM_ID_ARBEID) fra oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)
 • OAR som eneste kilde (dvs. kun rapportert arbeidsforhold i OAR og lønn i a-meldingen):

  • Arbeidsstedskommune hentes fra variabelen arbeidsstedskommune (KOMM_ID_ARBEID) fra oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) hvis arbeidsstedskommune er uoppgitt
 • Helt ledige (personer med ARB_ARBMARK_STATUS=3 – helt ledige):

  • Arbeidsstedskommune settes lik blank ettersom dette ikke er aktuelt (gjelder både bosatte og ikke-bosatte)
 • Bosatte utenfor arbeidsstyrken (PERS_BOSETT_STATUS=1 og ARB_ARBMARK_STATUS=4):

  • Arbeidsstedskommune settes til blank

Etter disse prosessene imputeres lønnstakere med uoppgitt arbeidsstedskommune:

 • Hvis personens bostedskommune (PERS_KOMM_NR) ikke er blank eller har koder for uoppgitt skal arbeidsstedskommune (ARB_KOMM_NR) settes lik bostedskommune

 • Ellers settes arbeidsstedskommune (ARB_KOMM_NR) lik kommunens forretningsadresse fra VoF (til virksomheten; VIRK_KOMM_NR), og til slutt lik kommunens forretningsadresse (til foretaket; FRTK_KOMM_NR).

22.3 Utledning av arbeidsstedsgrunnkrets

Arbeidsstedsgrunnkrets skal være mest mulig lik arbeidsstedskommune for å unngå at kommune og grunnkrets ikke stemmer overens pga. tiltakene som gjøres på arbeidsstedskommune, se kapittel 22.2. Derfor gjøres følgende:

 • Dersom de fire første sifrene i arbeidsstedsgrunnkrets er ulik arbeidsstedskommune (ARB_KOMM_NR) setter arbeidsstedsgrunnkrets lik arbeidsstedskommune (ARB_KOMM_NR) + 9999

 • Dersom arbeidsstedskommune (ARB_KOMM_NR) er uoppgitt (blank, -1, -2) settes arbeidsstedsgrunnkrets lik 99999999 (dvs. uoppgitt)

22.4 Imputering av innvandringskategori og landbakgrunn

For personer vi ikke har informasjon om landbakgrunn eller innvandrerkategori (innvandringsbakgrunn) imputeres det verdier basert på opplysninger om statsborgerskap fra Folkeregisteret (FREG).

Vi har kun årlig informasjon om landbakgrunn og innvandrerkategori (innvandringsbakgrunn). Dermed vil vi mangle denne informasjonen om nye personer som har innvandret gjennom året. Imputeringen skjer på følgende måte:

 • Hvis personen er bosatt, innvandringskategori er blank og statsborgerskap er ulikt norsk, settes innvandringskategori (innvandringsbakgrunn) til B (det vil si innvandrere), og landbakgrunn settes likt statsborgerskap.

 • Hvis personen er bosatt, innvandringskategori er blank og statsborgerskap er norsk, settes innvandringskategori (innvandringsbakgrunn) til A (det vil si født i Norge med to norskfødte foreldre), og landbakgrunn settes likt statsborgerskap.

Merk at vi i utgangspunktet kun har informasjon om landbakgrunn og innvandrerkategori for bosatte personer. Ikke-bosatte omfatter personer med d-nummer og personer med fødselsnummer registrert som utvandret i Folkeregisteret, men med jobb i Norge. For ikke-bosatte med fødselsnummer har vi opplysninger om landbakgrunn og innvandrerkategori, mens vi mangler disse opplysningene for ikke-bosatte med d-nummer. For sistnevnte gruppe bruker vi opplysninger om statsborgerskap:

 • Hvis personen er ikke-bosatt og har d-nummer settes landbakgrunn likt statsborgerskap.

22.5 Imputering av næringskode og sektor

I noen få tilfeller kan virksomhet være en person og det er rapportert forenklet oppgjørsordning. I de tilfellene tildeles virksomheten og foretaket næring 97.000 (lønnet arbeid i private husholdninger) og sektorkode 8500 (lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter, o.a.).